Regulamin Serwisu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem elektronicznym http://marcomarine.pl/, który prowadzony jest przez Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000228674, NIP: 955-211-86-26, REGON: 320016200.
 2. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszej strony, to koszt połączenia internetowego, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu + 48 91 422 99 37 (opłata wg taryfy operatora) oraz drogą elektroniczną na adres: biuro@marcomarine.pl
 3. Ceny oraz informacje handlowe znajdujące się w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
  1. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  2. Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym http://marcomarine.pl/
  3. Usługodawca – Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000228674, NIP: 955-211-86-26, REGON: 320016200.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca w ramach Serwisu udostępnia nieodpłatnie możliwość zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi Usługodawcy oraz profilu jego działalności a także możliwość zapoznania się z ofertą handlową Usługodawcy.
 2. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące usługi:
  1. możliwość wyrażenia zgody na usługę Newsletter,
  2. możliwość kontaktu z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Serwisu jest:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux, Mac, OSX,
  2. aktywne połączenie internetowe,
  3. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  4. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera,
  5. włączona obsługa JavaScript, włączona wtyczka FlashPlayer
  6. minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z zasobów niniejszego Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet (wirusy, robaki czy konie trojańskie). Celem uniknięcia tego rodzaju zagrożeń, Usługobiorca powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną zaporę systemową.

§ 4 Usługa Newsletter

 1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.
 2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newsletter’a wpisując adres e-mail w zakładce „Zapisz się do naszego Newslettera”.
 3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newsletter’a, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.
 4. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji Newsletter’a w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@marcomarine.pl Rezygnacja z usługi Newsletter oznacza, iż Usługobiorca nie będzie otrzymywał informacji handlowych. 

§ 5 Usługa Formularz kontaktowy

Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla Usługobiorców mających dostęp do Serwisu i umożliwia kontakt z Usługodawcą poprzez zakładkę „Kontakt”. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 6 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca ma możliwość złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje można złożyć drogą elektroniczną na adres: biuro@marcomarine.pl lub pisemnie na adres: Marco Marine sp. z o.o. ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).
 3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000228674, NIP: 955-211-86-26, REGON: 320016200.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych a także informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy.
 2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Serwisu w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30 kwiecień 2019 r.